1. 07 Jan, 2014 5 commits
 2. 03 Jan, 2014 1 commit
  • Vsevolod Stakhov's avatar
   Merge branch 'master' into gsoc · 8d301577
   Vsevolod Stakhov authored
   Conflicts:
   	libpkg/pkg.h.in
   	libpkg/pkg_config.c
   	libpkg/pkg_jobs.c
   	libpkg/pkg_manifest.c
   	libpkg/pkg_repo.c
   	libpkg/pkgdb.c
   	libpkg/private/db_upgrades.h
   	libpkg/private/repodb.h
   	libpkg/update.c
   	libpkg/utils.c
   	pkg/utils.c
   8d301577
 3. 02 Jan, 2014 1 commit
 4. 28 Dec, 2013 4 commits
 5. 24 Dec, 2013 1 commit
 6. 23 Dec, 2013 1 commit
 7. 22 Dec, 2013 2 commits
 8. 18 Dec, 2013 3 commits
 9. 17 Dec, 2013 6 commits
 10. 16 Dec, 2013 3 commits
 11. 12 Dec, 2013 3 commits
 12. 11 Dec, 2013 2 commits
 13. 10 Dec, 2013 4 commits
 14. 09 Dec, 2013 2 commits
 15. 08 Dec, 2013 2 commits