Commit 674fccdd authored by Richard Hughes's avatar Richard Hughes
Browse files

Release fwupd 1.5.7


Signed-off-by: default avatarRichard Hughes <richard@hughsie.com>
parent 53de7e25
......@@ -35,6 +35,25 @@
<binary>fwupdagent</binary>
</provides>
<releases>
<release version="1.5.7" date="2021-02-23">
<description>
<p>This release adds the following features:</p>
<ul>
<li>Add initial support for Bluez bluetooth devices</li>
<li>Add more supported pixart devices</li>
<li>Add support for the RTD21xx HDMI converter</li>
</ul>
<p>This release fixes the following bugs:</p>
<ul>
<li>Convert MBR types to GPT GUIDs to help find the ESP</li>
<li>Do not allow updating a synaptics-mst device with no customer ID</li>
<li>Drop unused heap pages after startup has completed</li>
<li>Ensure SBAT metadata is added correctly</li>
<li>Move the plugin build logic to the plugins themselves</li>
<li>Only allow verify-update for plugins that support CAN_VERIFY</li>
</ul>
</description>
</release>
<release version="1.5.6" date="2021-02-16">
<description>
<p>This release adds the following features:</p>
......
......@@ -1309,6 +1309,10 @@ msgstr "D'acord"
msgid "Only show single PCR value"
msgstr "Mostra només un únic valor de PCR"
#. TRANSLATORS: command line option
msgid "Only use IPFS when downloading files"
msgstr "Empra només IPFS quan es baixin els fitxers"
#. TRANSLATORS: command line option
msgid "Override the default ESP path"
msgstr "Preferència sobre el camí ESP predeterminat"
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
# Ascii Wolf <mail@asciiwolf.com>, 2017,2019-2020
# Ascii Wolf <mail@asciiwolf.com>, 2017
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2016,2018
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2020
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2020-2021
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fwupd\n"
......@@ -591,6 +591,10 @@ msgstr "Nekontrolovat restart po aktualizaci"
msgid "Do not check for unreported history"
msgstr "Nekontrolovat nenahlášení historie"
#. TRANSLATORS: command line option
msgid "Do not check if download remotes should be enabled"
msgstr "Nekontrolovat zda by mělo být zapnuté stahování ze vzdálených"
#. TRANSLATORS: turn on all debugging
msgid "Do not include log domain prefix"
msgstr "Nepřidávat dlouhou příponu oblasti"
......@@ -742,6 +746,10 @@ msgstr "SOUBOR ALTERN-NÁZEV-ZAŘÍZENÍ|ALTENRN-IDENTIF-ZAŘÍZENÍ [ALTERN-NÁ
msgid "FILENAME DEVICE-ID"
msgstr "NÁZEV-SOUBORU IDENTIFIKÁTOR-ZAŘÍZENÍ"
#. TRANSLATORS: command argument: uppercase, spaces->dashes
msgid "FILENAME [FIRMWARE-TYPE]"
msgstr "NÁZEV-SOUBORU [TYP-FIRMWARE]"
#. TRANSLATORS: Suffix: the fallback HSI result
#. TRANSLATORS: The update state of the specific device
msgid "Failed"
......@@ -1243,6 +1251,10 @@ msgstr "Připojí ESP oddíl"
msgid "Needs a reboot after installation"
msgstr "Po instalaci vyžaduje restart"
#. TRANSLATORS: The update state of the specific device
msgid "Needs reboot"
msgstr "Vyžaduje restart"
#. TRANSLATORS: Requires system shutdown to apply firmware
msgid "Needs shutdown after installation"
msgstr "Po instalaci vyžaduje vypnutí"
......@@ -1305,6 +1317,10 @@ msgstr "V pořádku"
msgid "Only show single PCR value"
msgstr "Zobrazit pouze jedinou PCR hodnotu"
#. TRANSLATORS: command line option
msgid "Only use IPFS when downloading files"
msgstr "IFPS použít pouze při stahování souborů"
#. TRANSLATORS: command line option
msgid "Override the default ESP path"
msgstr "Přepsat výchozí cestu ESP"
......@@ -1336,6 +1352,10 @@ msgstr "Heslo"
msgid "Payload"
msgstr "Obsah"
#. TRANSLATORS: The update state of the specific device
msgid "Pending"
msgstr "Čeká"
#. TRANSLATORS: console message when not using plymouth
msgid "Percentage complete"
msgstr "Dokončeno procent"
......@@ -1430,6 +1450,10 @@ msgstr "Přeinstalovat firmware na zařízení"
msgid "Reinstalling %s with %s... "
msgstr "Přeinstalovává se %s na %s…"
#. TRANSLATORS: the stream of firmware, e.g. nonfree or open-source
msgid "Release Branch"
msgstr "Větev vydání"
#. TRANSLATORS: the server the file is coming from
#. TRANSLATORS: remote identifier, e.g. lvfs-testing
msgid "Remote ID"
......@@ -1510,6 +1534,10 @@ msgstr "SPI zápis"
msgid "SUBSYSTEM DRIVER [DEVICE-ID|GUID]"
msgstr "OVLADAČ PODSYSTÉMU [IDENTIF-ZAŘÍZENÍ|GUID]"
#. TRANSLATORS: command description
msgid "Save a file that allows generation of hardware IDs"
msgstr "Uložit soubor který umožňuje vytváření identifikátorů hardware"
#. TRANSLATORS: command line option
msgid "Save device state into a JSON file between executions"
msgstr "Mezi vykonáními uložit stav zařízení do JSON souboru"
......@@ -1635,6 +1663,10 @@ msgstr "Zadejte soubor dbx databáze"
msgid "Specify the number of bytes per USB transfer"
msgstr "Zadejte počet bajtů v jednotlivých přenosech přes USB sběrnici"
#. TRANSLATORS: The update state of the specific device
msgid "Success"
msgstr "Úspěch"
#. TRANSLATORS: success message -- where activation is making the new
#. * firmware take effect, usually after updating offline
msgid "Successfully activated all devices"
......@@ -1751,6 +1783,10 @@ msgstr "Proces služby načetl kód třetí strany a není už podporován půvo
msgid "The firmware from %s is not supplied by %s, the hardware vendor."
msgstr "Firmware od %s není dodáváno %s, výrobce hardware."
#. TRANSLATORS: try to help
msgid "The system clock has not been set correctly and downloading files may fail."
msgstr "Systémové hodiny nemají správný čas – stahování souborů se kvůli tomu nemusí zdařit."
#. TRANSLATORS: nothing to show
msgid "There are no blocked firmware files"
msgstr "Nejsou zde žádné blokované soubory s firmware"
......@@ -1811,6 +1847,10 @@ msgstr "Tento nástroj načte a zpracuje záznam událostí ve správě TPM z fi
msgid "Timeout in milliseconds for each parse"
msgstr "Časový limit (v milisekundách) pro každé ze zpracovávání"
#. TRANSLATORS: The update state of the specific device
msgid "Transient failure"
msgstr "Přechodný nezdar"
#. TRANSLATORS: remote type, e.g. remote or local
msgid "Type"
msgstr "Typ"
......@@ -1823,10 +1863,18 @@ msgstr "Nezjištěn (či nastaven) UEFI ESP oddíl"
msgid "UEFI Firmware Utility"
msgstr "Nástroj pro práci s firmwarem UEFI"
#. TRANSLATORS: capsule updates are an optional BIOS feature
msgid "UEFI capsule updates not available or enabled in firmware setup"
msgstr "Nejsou k dispozici (nebo zapnuté v nastavení firmware) aktualizace typu UEFI capsule"
#. TRANSLATORS: program name
msgid "UEFI dbx Utility"
msgstr "Nástroj pro UEFI dbx"
#. TRANSLATORS: Title: PK is the 'platform key' for the machine
msgid "UEFI platform key"
msgstr "Klíč UEFI platformy"
#. TRANSLATORS: Title: SB is a way of locking down UEFI
msgid "UEFI secure boot"
msgstr "UEFI secure boot"
......@@ -2076,6 +2124,14 @@ msgstr "[KONTROLNÍ-SOUČET]"
msgid "[DEVICE-ID|GUID]"
msgstr "[IDENTIF-ZAŘÍZENÍ|GUID]"
#. TRANSLATORS: command argument: uppercase, spaces->dashes
msgid "[DEVICE-ID|GUID] [BRANCH]"
msgstr "[IDENTIF-ZAŘÍZENÍ|GUID] [VĚTEV]"
#. TRANSLATORS: command argument: uppercase, spaces->dashes
msgid "[FILE FILE_SIG REMOTE-ID]"
msgstr "[SOUBOR PODPIS_SOUBORU IDENTIF-NA-PROTEJŠKU]"
#. TRANSLATORS: this is the default branch name when unset
msgid "default"
msgstr "výchozí"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment